Úvahy a komentáře

Senát podruhé

Na své schůzi ve dnech 6. a 7. 12.  bude senát hlasovat s největší pravděpodobností  o novele ústavního zákona o bezpečnosti České republiky.  S největší pravděpodobností říkám proto,  že tato novela, která dorazila do senátu již koncem června,  byla z projednávání již jednou, 11.10.,  stažena.

Proč je tato novela za důležitá?

Text této novely je velice prostý, doplňuje text stávajícího zákona o dvě věty:   „Občané České republiky mají právo nabývat, držet a nosit zbraně a střelivo k naplňování úkolů uvedených v odstavci 2. Toto právo může být zákonem omezeno a zákonem mohou být stanoveny další podmínky jeho výkonu, je-li to nezbytné pro ochranu práv a svobod druhých, veřejného pořádku a bezpečnosti, životů a zdraví nebo pro předcházení trestným činům.“

Jistě víte, že tato novela, která prošla sněmovnou vysokým počtem hlasů (139 ze 168 přítomných) a toto hlasování bylo zcela v souladu s odmítavým postojem politické representace k Evropské směrnici o regulaci střelných zbraní.

Za důležitou ji pokládám (nejen já) z důvodů jak symbolických, tak i technických, obě tyto roviny se vlastně dopňují.

Pokud jde o symboliku, je třeba si uvědomit, že právo držet zbraň, po splnění zákonných podmínek, existovalo v českých zemích nepřetržitě od roku 1852  pouze s dvěma výjimkami: v době nacistické okupace a komunistické diktatury. Přitom je třeba si uvědomit,  že náš současný zákon upravující držení zbraní,  na rozdíl od mnoha jiných, opravdu funguje a problémy s legálními držiteli jsou v relativních číslech na úrovni statistické chyby, a to i díky striktním požadavkům na způsobilost,  bezúhonnost a chování držitele zbraně.

Přesto se i držitelé zbraní v ČR stali obětí Evropské směrnice. Aniž by cokoliv provedli.   A nejen to – směrnice byla schválena s cílem “omezení teroristů” a je dostatečně známo, že místo teroristů omezí jen legální držitele zbraní.

Schválení zákona bude alespoň deklarovat: „Vážení legální střelci – víme, že s Vámi není problém, stojíme za Vámi“.

Pokud jde o záležitosti technické,  novela ústavního zákona může stávající držitele zbraní uchránit před nejhoršími dopady směrnice. A nejen to – striktní implementace směrnice bude mít negativní dopad i na stav výcviku Aktivních záloh armády ČR. I tento problém může novela odstranit.

Současný stav schvalování v senátu

Zde novela rozhodně nemá “na růžích ustláno”. Problém je dán především tím, že řada senátorů a senátorek nemá  o této,  dost specializované, problematice dostatek informací a i to, že hlasitým odpůrcům novely se dostává v médiích poněkud nevyváženě vysoké podpory.  Přitom v řadě případů vlastně  nejde vůbec o novelu, ale o obecný odpor k právu občana vlastnit zbraň.

Jak říkal George Orwell: „Totalitní stát může dělat velké věci, ale jednu věc udělat nemůže: nemůže dát dělníkovi v továrně pušku a říct mu, aby si ji vzal domů a měl ji v ložnici. Puška visící na zdi dělníkova příbytku nebo farmářovy chýše je symbolem demokracie. A je naším úkolem dohlédnout, aby tam zůstala.“

Na straně druhé, v současné době probíhá v senátu i projednávání petice „Proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU“.  Tuto petici již podepsalo 105 000 občanů, což rozhodně není málo. Osobně jsem se účastnil jejího projednávání na některých výborech a jsem velice rád, že  bylo v usneseních konstatováno, že “petice je důvodná”  a tedy že k omezování práv a svobod našich občanů skutečně dochází.

Postoj klubů a senátorů

Na základě informací, které mám k disposici na základě  diskusí,  většina senátorů chápe fakt, že směrnicí opravdu dochází k bezdůvodnému omezování práv a svobod našich občanů, a to zcela zbytečně.  V čem se názory senátorů liší je způsob, jak tento problém odstranit či zmírnit.

Ve vztahu k novele se navíc setkáváme s řadou velice úporných pověr, co vše novela způsobí.

Takovým příkladem je například tvrzení, že jde o “právo občanů střílet teroristy” či “Občané se budou neúměrně hodně ozbrojovat”.  Jak vidno z výše uvedené citace novely, nic takového tam není.

Setkáváme se i s tvrzením typu “Nemá to smysl proto, že máme výborný zákon o zbraních”.

Ano máme – či spíše jsme měli, pokud dojde k implementaci směrnice. Navíc sama EK tvrdí, že schválená směrnice je “málo ambiciózní” a  ve směrnici je jasně dáno, že se bude každých 5 let aktualizovat. Takže  je nejen pravděpodobné, ale zcela  jasné,  že další zpřísnění přijde. Takže to má smysl. Má to smysl právě proto, abychom si udrželi stávající stav.

Pokud jde o stanoviska klubů, jediný, kdo dosud jasně formuloval svůj postoj je klub senátorů ODS.  Schválení novely podporují a podle toho hlasují i ve výborech.  Pokud jde o ostatni kluby,  podle infomací od jednotlivých senátorů budou o věci jednat až těsně před plenární schůzí.  Ať  je již tato informace přesná nebo ne,  stanoviska jiných klubů nejsou dosud dostupná.

Co se stane pokud nebude novela schválena

Já se problematice regulace zbraní věnuji již od roku 2013, kdy šlo o aktivity komisařky Cecilie Malmström.  Takže si myslím, mohu dovolit  odhadnout situaci.

Ale spíše obráceně.  Pokud bude novela schválena,  umožní to jednak jistou ochranu občanů před dopady současné směrnice a bude to mít i velký symbolický význam v tom, že nemalá část občanů získá pocit,  že se jich jejich zákonodárci zastanou. Tento efekt nastane i v případě  když, jak tvrdí odpůrci novely, její schválení nebude mít po technické stránce žádný dopad.

Pokud naopak novela schválena nebude, zvýší to pocit nemalého počtu občanů, že jsou jim jejich političtí zástupci “na nic” a podle toho se také budou chovat.  Pokud sečteme držitele zbrojních průkazů a jejich rodinné příšlušníky, jde cca o 1 milion občanů.

Bohužel, nastane i další efekt.  Již v současné době  jsme zemí, kde je podpora EU trvale na velice nízké úrovni.  Není sporu o tom, že směrnice tohoto typu tuto důvěru dále snižují,  a to se ještě řada občanů chlácholí nadějí,  že “vono se to nějak okecá”.  Vzhledem k odhadovaným dopadům směrnice (rozbor je k disposici na stránkách MV ČR), kterým není důvod nevěřit,  tak hlavní vlna vzteku a deziluze občanů teprve přijde.  A příznivci rychlých řešení získají další podporu, což nebude ku prospěchu nás všech.

Takže bych si dovolil požádat senátorky a senátory, aby při svém rozhodování vzali v potaz i tyto širší souvislosti.