Úvahy a komentáře

Problematika střelných zbraní

V roce 2013 jsem měl možnost stručně odpovědět na otázky sdružení LEX jehož jsem členem, na otázky týkající se držení sbraní a souvisejících témat.  Otázky a odpovědi uvádím zde.

Vážená paní, vážený pane.

Protože by nás před volbami do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky v roce 2013 zajímal Váš názor na otázku legálního držení střelných zbraní a souvisejících témat, dovolujeme si obrátit se na Vás s následujícími otázkami. Jelikož odpovědi na tyto otázky zajímají nejen nás, ale všech více než tři sta tisíc legálních držitelů střelných zbraní, Vaši reakci na tyto otázky zveřejníme na našich webových stránkách a poskytneme ji tisku.

 Otázky ohledně práva zákona dbalých občanů vlastnit střelnou zbraň:

1) Jakým způsobem chcete konkrétně zvýšit bezpečnost občanů před běžnou „malou“ i násilnou kriminalitou?

 Prosazováním zásady, že všechna rizika svého konání nese útočník.

2) Budete podporovat možnost účinné (sebe)obrany i za pomoci palné zbraně? (tedy I možnost zbraň za jasně definovaných objektivních podmínek získat a nosit?)

 ANO

 3) Jste pro zpřísnění podmínek pro získání zbrojního průkazu a zbraní v ČR? Pokud ano, proč a jakou formou?

NE

 4) Jak chcete konkrétně zajistit, aby občan, který byl prokazatelně napaden a v sebeobraně útočníka poškodil, nebyl neúměrně šikanován ze strany soudů, respektive státních zástupců (například vyšetřovací vazbou tam, kde zjevně není nutná)? To se často děje v takové míře, až to je pro postiženého likvidační.

 Za dodržení výše uvedených předpokladů (občan, který byl prokazatelně napaden a v sebeobraně útočníka poškodil) by vyšetřování mělo probíhat zásadně na svobodě a při zachování mlčenlivosti vyšetřujících orgánů. Otázka je vlastně poněkud zavádějící – pokud je známo, že byl občan prokazatelně napaden, je vyšetřování vlastně ukončeno…. a v otázce přiměřenosti obrany by se mělo jasně vycházet ze stanoviska, že všechna rizika svého konání nese útočník.

 5) Jste pro zavedení obdoby americké „castle doctrine“, tedy zvýšenou právní ochranu obránce, který použije ve svém obydlí důraznějších prostředků k odvrácení hrozícího nebezpečí ze strany násilníka?

 ANO

 Zbrojní zákon všeobecně:

V České republice podléhá držení a nošení zbraní ve stručnosti těmto podmínkám:

  • · minimální věk pro vlastnictví zbraně je 18 let, pro nošení na veřejnosti 21 let
  • · bezúhonnost, definovaná jako uplynutí určité doby od spáchání posledního úmyslného trestného činu (délka zkušební doby je odstupňována podle závažnosti činu)
  • · žádné prokazatelné problémy s alkoholem či drogami
  • · žádné vícenásobné (nikoli ojedinělé) přestupky proti občanskému soužití
  • · žádné zdravotní potíže, které omezují nebo znemožňují bezpečné zacházení se zbraní
  • · psychologické vyšetření není povinné, záleží na úvaze praktického lékaře, zda si jej vyžádá
  • · prokázání teoretických znalostí (právní předpisy upravující držení a použití zbraně, konstrukce zbraní, první pomoc)
  • · prokázání praktických dovedností (bezpečná manipulace se zbraní, rozebrání do stavu pro čištění, střelba na pevný cíl)

 Po splnění těchto podmínek je vydání zbrojního průkazu nárokové (policie vydání nemůže odmítnout). Nárokové je i vydání povolení k nošení zbraně pro sebeobranu. Česká republika v praxi nerozlišuje mezi různými typy palných zbraní (pistole vs. lovecké zbraně apod.) a pro jejich držení platí v podstatě jednotná pravidla. Všechny zbraně držené na zbrojní průkaz jsou registrovány u policie.

Chtěl byste na tomto stavu něco měnit? Pokud ano, popište co.

NE, současný stav pokládám za vyhovující.

 Otázky týkající se bezpečnostní politiky státu:

1) Na jakých základech budete formulovat bezpečnostní politiku státu vzhledem k zákona dbalým soukromým držitelům palných zbraní?

 Základem musí být právo občana na účinnou obranu. Je nezbytné vycházet z  predpokladu, že veškeré riziko nese útočník.

2) Je dle Vašeho názoru prospěšné, aby se při případné novelizaci civilní zbraňové legislativy zapojili do procesu připomínek i odborníci mimo řady státních orgánů, např. ze zájmových a profesních sdružení?

 ANO

 3) Souhlasíte se systémem, který Američané trefně nazývají „podporujte svého šerifa“, kdy policista není zbytečně popotahován za zákroky provedené proti skutečným pachatelům?

ANO

 4) Jste pro zvýšení pravomocí polici, pokud ano, v jakých oblastech a proč?

 K zvyšování pravomocí jakýchkoliv státních orgánů včetně policie je nezbytné přistupovat velice opatrně…. velice by záleželo na konkrétním vymezení tohoto zvýšení včetně bedlivého posouzení rizik z hlediska možného omezení svobody občanů.

 8. 10. 2013

RNDr. Mgr. Tomáš Vaněk, CSc

člen sdružení LEX  (01124).

Kandidát č. 23  na kandidátce ODS v StČ kraji